PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES – MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

MODIFICACIÓ PERIODE DE CREMES

DEIXAR SENSE EFECTE la Resolució de 5 de gener de 2018, de la directora general de Prevenció d’incèndis forestals, sobre modificació del periode de cremes per a gener 2018

ENTRADA EN VIGOR: DIMARTS 30 DE GENER DE 2018

Establir, en tant no es publique una nova resolució, i per a la crema de margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carriçals o matolls lligada a qualsevol tipus d’aprofitament ramader, cinegètic o altres, en terrenys forestals, o colindants o amb proximitat inferior a 500 metres d’aquestos, les seguents condicions:

CONDICIONS DE CREMA

1. SOLS es podrán realitzar aquetes en NIVELL DE PREEMERGENCIA 1 per risc de incèndis forestals, determinat per el órgan competent. Es d’aplicació general, a tots els municipis DISPOSEN O NO de PLÁ LOCAL DE CREMES APROBAT.

2. HORARI DE CREMES entre l’orto(eixida del sol) i les 13:00 hores. Moment en que la crema ha d’estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDEN PROHIBIDES LES CREMES en periodE comprés entre el DIJOUS SANT (29 de març) i DILLUNS DE SANT VICENT (9 d’abril).

La resta de condicions per a la realització de cremes es manté segons lo establit en la normativa vigent i als plans locals de cremes.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS


MODIFICACIÓN PERIODO DE QUEMAS

DEJAR SIN EFECTO la Resolución de 5 de enero de 2018, de la directora general de Prevención de Incendios Forestales, sobre modificación del período de quemas para enero 2018

ENTRADA EN VIGOR: MARTES 30 DE ENERO DE 2018

Establecer, en tanto en cuanto no se publique una nueva resolución, y para la quema de márgenes de cultivo o de restos agrícolas o forestales, así como la quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo, en los terrenos forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquéllos, las siguientes condiciones:

CONDICIONES DE QUEMA

1. SOLO se podrán realizar dichas quemas en NIVEL DE PREEMERGENCIA 1 por riesgo de incendios forestales, determinado por el órgano competente. Es de aplicación general, a todos los municipios DISPONGAN O NO o de PLAN LOCAL DE QUEMAS APROBADO.

2. HORARIO DE QUEMAS entre el orto(salida del sol) y las 13:00 horas. Momento en el cual dicha quema debe estar TOTALMENTE EXTINGUIDA.

3.  QUEDAN PROHIBIDAS LAS QUEMAS en el periodo comprendido entre el JUEVES SANTO (29 de marzo) y el LUNES DE SAN VICENTE (9 de abril).

El resto de condiciones para la realización de las quemas se mantienen según lo establecido tanto en la normativa vigente como en los planes locales de quemas.

MODIFICACIÓN PLAN DE QUEMAS