PLA DE CREMES

MODIFICACIÓ DEL PLÀ DE CREMES – MODIFICACIÓN DEL PLAN DE QUEMAS

NO S’AUTORITZA CAP TIPUS DE CREMA

En terrenys forestals, colindants o en una proximitat menor a 500 metres. Margens de cultiu o restes agrícoles o forestals, canyars o matolls. 

A PARTIR DEL 6 DE GENER I DE MANERA INDEFINIDA.

FINS QUE CANVÍEN LES CONDICIONS DE RISC O ES MODIFIQUE PER UN ALTRA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

 

NO SE AUTORIZA NINGÚN TIPO DE QUEMA

En terrenos forestales, colindantes o en una proximidad menor de 500 metros. Márgenes de cultivo o restos agrícolas o forestales, cañares o matorrales. 

A PARTIR DEL 6 DE ENERO DE FORMA INDEFINIDA.

HASTA QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES DE RIESGO O SE MODIFIQUEN MEDIANTE OTRA RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

RESOLUCIÓ DIRECCIÓ GENERAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS