senal-parada-bus 2

PARADA DE BUS RENFE RODALIES – PARADA DE BUS RENFE CERCANIAS

senal-parada-bus

 

logo-vector-renfe-cercanias

 

Des de dimarts 4 de juliol de 2017 els autobusos del SERVICI DE RENFE realitzaran les seues parades en la PARADA DE BUS de la c/ José Ribera / Triangle.

Pel que a partir de la dita data la PARADA DE BUS tindrà servici tant entre setmana com caps de setmana. Pels efectius de la Policia Local es realitzarà el pertinent control d’estacionaments indeguts en la dita zona a causa de l’increment del servici d’AUTOBUSOS.

Desde el martes 4 de julio de 2017 los autobuses de realizan el SERVICIO DE RENFE realizarán sus paradas en la PARADA DE BUS de la c/ José Ribera / Triángulo.

Por lo que a partir de dicha fecha la PARADA DE BUS tendrá servicio tanto entre semana como fines de semana. Por los efectivos de la Policía Local se realizará el pertinente control de estacionamientos indebidos en dicha zona debido al incremento del servicio de AUTOBUSES.

?????????????????????????????????????????????????????????

CANVI DE SENYALITZACIÓ AL C/ MARE DE DEU DE GRACIA – CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN EN LA C/ VIRGEN DE GRACIA.

33

         CANVI DE SENYALITZACIÓ AL CARRER MARE DE DEU DE GRACIA.

Des de hui DIMECRES 28 DE JUNY DE 2017, al carrer MARE DE DEU DE GRACIA, queda PROHIBIT L’ESTACIONAMENT DE VEHICLES, fins al diumenge 2 de juliol de 2017 els efectius de laPolicía Local intensificaran la vigilància en dita zona, perquè els usuaris de la vía tinguen coneiximent.

Procedint a partir de dilluns 3 de juliol de 2017 a denunciar als infractors de la nova senyalització.

33

CAMBIO DE SEÑALIZACIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE GRACIA.

Desde hoy MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017, la calle Virgen de Gracia, queda PROHIBIDO EL ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOShasta el domingo 2 de julio de 2017 los efectivos de la Policía Local intensificarán la vigilancia en dicha zona, para que los usuarios de la vía tengan conocimiento.

Procediendo a partir del lunes 3 de julio de 2017 a denunciar a los infractores de la nueva señalización.

 

FESTA DE SANT VICENT – RECORREGUT PROCESSÓ DELS COMBREGARS

Plano san vicent

 

ES RECORDA LA PROHIBICIÓ D’ESTACIONAR VEHICLES AL RECORREGUT MARCAT, DES DE LES 06:30 HORES DEL DILLUNS 24 D’ABRIL, FINS QUE PASE LA PROCESSÓ.

INICI DE L’ACTE 08:30 HORES, ESGLESIA PARROQUIAL DE SANT BERTOMEU APÒSPOL.

GRACIES PER LA SEUA COL.LABORACIÓ.

 

SE RECUERDA LA PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL RECORRIDO MARCADO, DESDE LAS 06:30 HORAS DEL LUNES 24 DE ABRIL, HASTA QUE PASE LA PROCESIÓN.

INICIO DEL ACTO: 08:30 HORAS. IGLESIA PARROQUIAL SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL.

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.

RESTABLIMENT DE LA CIRCULACIÓ C/ LLEVANT I C/ BLASCO IBÁÑEZ – RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN C/ LLEVANT I C/ BLASCO IBÁÑEZ

Els carrers LLEVANT I BLASCO IBÀÑEZ canvien el seu régimen de circulació, per tant des de hui es tornarà a circular com abans, es a dir:

C/ LLEVANT serà d’entrada des de Av. Diputació en direcció a Av. Molinets.

C/ BLASCO IBÀÑEZ serà d’eixida des de Av. Molinets en direcció a Av. Diputació. 

 

Las calles LLEVANT I BLASCO IBÁÑEZ cambian el régimen de circulación, es por ello que a partir de hoy se volverá  a circular  como antes, es decir:

C/ LLEVANT será de entrada desde Av. Diputación en dirección a Av. Molinets.

C/ BLASCO IBAÑEZ será de salida desde Av. Molinets es dirección a Av. Diputación.

 

 

 

??????????????????????????????????????????????????????????

PRECAUCIONS DAVANT RATXES DE VENT – PRECAUCIÓN POR RACHAS DE VIENTO

¿QUÈ FER DAVANT UN TEMPORAL DE VENT?

En estes situacions meteorològiques, a causa de la dificultat de combatre estos fenòmens, el seguiment dels consells i l’actitud de la població, a través de l’adopció de mesures preventives i d’autoprotecció, resulta essencial en la reducció del nombre potencial de successos.

Prevenció a la llar

 • Revisa els habitatges, perquè no hi haja cornises, balcons i façanes en mal estat que puguen produir caigudes d’enderrocs i runes.
 • Tanca portes i finestres, per evitar corrents d’aire que puguen portar a la ruptura i caiguda de vidres.
 • Assegura elements com els tendals, persianes i antenes.
 • Retira tests, gàbies i qualsevol objecte que puga caure al carrer.

Què fer al carrer o al camp

 • No isques, si no cal..
 • Allunya’t de cases velles o en mal estat..
 • Evita els murs i les tanques publicitàries.
 • Els arbres oferixen el perill de caiguda i ruptura de grans branques. No transites per parcs o avingudes arborades.
 • No passes per davall de bastides o edificis en construcció.
 • Els pals de llum i torres d’alta tensió són molt perillosos. Allunya’t en cas de caiguda i avisa l’ 1·1·2.

Precaució en la carretera

 • Si és possible, evita circular. Usa preferentment el transport públic i en cas d’haver d’eixir, informa’t de la predicció meteorològica.
 • Reduïx la velocitat a límits de seguretat. Un colp de vent pot desviar-te de la trajectòria.
 • Les motos i els vehicles de grans dimensions, que oferixen una gran superfície de contacte amb el vent (camions, furgonetes, vehicles amb remolc o rulots), corren el perill de bolcar davant de vents transversals.
 • En cas de necessitat, arrecera’t en una zona segura i espera que amaine el vent.

¿QUÉ HACER FRENTE A UN TEMPORAL DE VIENTO?

En estas situaciones meteorológicas, debido a la dificultad de combatir estos fenómenos, el seguimiento de los consejos y la actitud de la población, a través de la adopción de medidas preventivas y de autoprotección, resulta esencial en la reducción del número potencial de sucesos.

Prevención en el hogar

 • Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
 • Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
 • Asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas.
 • Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Qué hacer en la calle o en el campo

 • No salgas si no es necesario.
 • Aléjate de casas viejas o en mal estado.
 • Evita los muros y las vallas publicitarias.
 • Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas. No transites por parques o avenidas arboladas.
 • No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.
 • Los postes de luz y torres de alta tensión son muy peligrosos. Aléjate y en caso de caída avisa al 1·1·2.

Precaución en la carretera

 • Si es posible evita circular. Usa preferentemente el transporte público y en caso de tener que salir, infórmate de la predicción meteorológica.
 • Reduce la velocidad a límites de seguridad. Un golpe de viento puede desviarte de la trayectoria.
 • Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversales.
 • En caso de necesidad, párate en una zona segura y espera a que amaine el viento.
1 2 3 8