RESTABLIMENT DE LA CIRCULACIÓ C/ LLEVANT I C/ BLASCO IBÁÑEZ – RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN C/ LLEVANT I C/ BLASCO IBÁÑEZ

Els carrers LLEVANT I BLASCO IBÀÑEZ canvien el seu régimen de circulació, per tant des de hui es tornarà a circular com abans, es a dir:

C/ LLEVANT serà d’entrada des de Av. Diputació en direcció a Av. Molinets.

C/ BLASCO IBÀÑEZ serà d’eixida des de Av. Molinets en direcció a Av. Diputació. 

 

Las calles LLEVANT I BLASCO IBÁÑEZ cambian el régimen de circulación, es por ello que a partir de hoy se volverá  a circular  como antes, es decir:

C/ LLEVANT será de entrada desde Av. Diputación en dirección a Av. Molinets.

C/ BLASCO IBAÑEZ será de salida desde Av. Molinets es dirección a Av. Diputación.

 

 

 

??????????????????????????????????????????????????????????

PRECAUCIONS DAVANT RATXES DE VENT – PRECAUCIÓN POR RACHAS DE VIENTO

¿QUÈ FER DAVANT UN TEMPORAL DE VENT?

En estes situacions meteorològiques, a causa de la dificultat de combatre estos fenòmens, el seguiment dels consells i l’actitud de la població, a través de l’adopció de mesures preventives i d’autoprotecció, resulta essencial en la reducció del nombre potencial de successos.

Prevenció a la llar

 • Revisa els habitatges, perquè no hi haja cornises, balcons i façanes en mal estat que puguen produir caigudes d’enderrocs i runes.
 • Tanca portes i finestres, per evitar corrents d’aire que puguen portar a la ruptura i caiguda de vidres.
 • Assegura elements com els tendals, persianes i antenes.
 • Retira tests, gàbies i qualsevol objecte que puga caure al carrer.

Què fer al carrer o al camp

 • No isques, si no cal..
 • Allunya’t de cases velles o en mal estat..
 • Evita els murs i les tanques publicitàries.
 • Els arbres oferixen el perill de caiguda i ruptura de grans branques. No transites per parcs o avingudes arborades.
 • No passes per davall de bastides o edificis en construcció.
 • Els pals de llum i torres d’alta tensió són molt perillosos. Allunya’t en cas de caiguda i avisa l’ 1·1·2.

Precaució en la carretera

 • Si és possible, evita circular. Usa preferentment el transport públic i en cas d’haver d’eixir, informa’t de la predicció meteorològica.
 • Reduïx la velocitat a límits de seguretat. Un colp de vent pot desviar-te de la trajectòria.
 • Les motos i els vehicles de grans dimensions, que oferixen una gran superfície de contacte amb el vent (camions, furgonetes, vehicles amb remolc o rulots), corren el perill de bolcar davant de vents transversals.
 • En cas de necessitat, arrecera’t en una zona segura i espera que amaine el vent.

¿QUÉ HACER FRENTE A UN TEMPORAL DE VIENTO?

En estas situaciones meteorológicas, debido a la dificultad de combatir estos fenómenos, el seguimiento de los consejos y la actitud de la población, a través de la adopción de medidas preventivas y de autoprotección, resulta esencial en la reducción del número potencial de sucesos.

Prevención en el hogar

 • Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
 • Cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
 • Asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas.
 • Retirar macetas, jaulas y cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Qué hacer en la calle o en el campo

 • No salgas si no es necesario.
 • Aléjate de casas viejas o en mal estado.
 • Evita los muros y las vallas publicitarias.
 • Los árboles ofrecen el peligro de caída y rotura de grandes ramas. No transites por parques o avenidas arboladas.
 • No pases por debajo de andamios o edificios en construcción.
 • Los postes de luz y torres de alta tensión son muy peligrosos. Aléjate y en caso de caída avisa al 1·1·2.

Precaución en la carretera

 • Si es posible evita circular. Usa preferentemente el transporte público y en caso de tener que salir, infórmate de la predicción meteorológica.
 • Reduce la velocidad a límites de seguridad. Un golpe de viento puede desviarte de la trayectoria.
 • Las motos y los vehículos de grandes dimensiones que ofrecen una gran superficie de contacto con el viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren el peligro de volcar ante vientos transversales.
 • En caso de necesidad, párate en una zona segura y espera a que amaine el viento.
204594727

CONSELLS PER EVITAR ROBATORIS EN VIVENDES – CONSEJOS PARA EVITAR ROBOS EN VIVIENDAS

 • No facilite l’entrada a desconeguts.
 • Tanque la porta amb clau i les finestres, sempre que isca de casa, encara que només siga mitja hora. 
 •  Canvie el pany quan:
  • No deixe jocs de claus en amagatalls.
  • sempre que perda les claus.
  • s’instal·le en una vivenda nova.
  • si habita una casa llogada anteriorment.
  • si ha reformat sa casa i algun treballador ha tingut accés a les claus.
 • No pose en les seues claus cap dada.
 • Col·loque reixes en les finestres, si viu en un pis davall.
 • Instal·le una espiera, que li permeta veure la persona que flama a la seua porta.
 • Col·loque si és possible una porta blindada. 
 • Col·loque una cadena de seguretat en la porta que li permeta l’obertura parcial de la mateixa.
 • Tanque sempre la porta del seu garatge, terrassa o terrat, si comunica amb el seu domicili.
 • Instal·le finestres amb vidres irrompible.
 • No deixe missatges en contestadors automàtics, o notes que deixen constància de la seua absència.
 • No deixe que la correspondència s’acumule en la seua bústia.
 • Atenció si contracta servici domèstic. Observe el seu comportament durant els primers dies.
 • Avise a la policia si percep quelcom estrany, si observa moviments estranys de vehicles y/o persones en el carrer.
 • Faça un inventari dels seus objectes valuosos, fotografie’ls, anote la marca, model i número de sèrie o de fabricació, perquè puguen ser identificats en cas de robatori. si té algun objecte de major valor sentimental o econòmic guarde-ho en caixa de seguretat.
 • Si arriba a sa casa i troba la porta forçada o oberta, no ha d’entrar, ni alterar possibles empremtes. Comunique-ho a la Policía pel procediment més ràpid. Li prestaran ajuda immediatament.”

—————————————————————————————————-

 • No facilite la entrada a desconocidos.
 • Cierre la puerta con llave y las ventanas, siempre que salga de casa, aunque sólo sea media hora.
 • Cambie la cerradura cuando:
  • siempre que pierda las llaves.
  • se instale en una vivienda nueva.
  • si habita una casa alquilada anteriormente.
  • si ha reformado su casa y algún trabajador ha tenido acceso a las llaves.
 • No ponga en sus llaves ningún dato.
 • No deje juegos de llaves en escondites.
 • Coloque rejas en las ventanas, si vive en un piso bajo.
 • Instale una mirilla, que le permita ver a la persona que llama a su puerta.
 • Coloque a ser posible una puerta blindada.
 • Coloque una cadena de seguridad en la puerta que le permita la apertura parcial de la misma.
 • Cierre siempre la puerta de su garaje, terraza o azotea, si comunica con su domicilio.
 • Instale ventanas con cristales inastillable.
 • No deje mensajes en contestadores automáticos, o notas de que dejen constancia de su ausencia.
 • No deje que la correspondencia se acumule en su buzón.
 • Cuidado si contrata servicio doméstico. Observe su comportamiento durante los primeros días.
 • Avise a la policía si percibe algo extraño, si observa movimientos extraños de vehículos y/o personas en la calle.
 •  Haga un inventario de sus objetos valiosos, fotografíelos, anote la marca, modelo y número de serie o de fabricación para que puedan ser identificados en caso de robo. si tiene algún objeto de mayor valor sentimental o económico guárdelo en caja de seguridad.
 • Si llega a su casa y encuentra la puerta forzada o abierta, no debe entrar, ni alterar posibles huellas. Comuníquelo a la Policía por el procedimiento más rápido. Le prestarán ayuda de inmediato.
?????????????????????????????????????????????????????????

LA COL.LABORACIÓ CIUTADANA VA FER POSIBLE LA DETENCIÓ DELS RESPONSABLES D’UN ROBATORI EN UNA CASA – LA COLABORACIÓN CIUDADANA HIZO POSIBLE LA DETENCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE UN ROBO EN UNA CASA.

Una vegada més la col.laboració ciutadana va ser clau en la detenció el passat diumenge de dues persones de nacionalitat colombiana, que van robar en un domicili del c/ Constantino Torregrosa.

Un veí, va posar en alerta a Policía Local Vallada, al observar moviments extranys en dos vehicles. Efectius de Policía Local acudiren al requeriment, i pugueren interceptar un dels vehícles al c/ José Domingo Nicolás. Identificant dues persones un home i una dona de nacionalitat colombiana. Mentre es procedía a l’identificació tingueren coneiximent que havíen entrat a robar a un domicili del c/ Constantino Torregrosa, sol.licitant reforços a Guardía Civil de Canals i procedint a la detenció d’aquestes persones, com a presuntes autors del robatori, recuperant alguns dels objectes robats.

Al mateix temps, també s’iniciava l’operatiu de recerca de l’altre vehícle sospitós, que va fugir d’un control policial en una localitat veïna. Els detinguts passaren a disposició judicial.

CAL AGRAÏR AQUEST VEÍ, LA SEUA DECISIÓ I COL.LABORACIÓ EN AQUESTA INTERVENCIÓ.

RECORDA SI OBSERVES QUELCOM ESTRANY, ¡NO HO DUBTES! CRIDA’NS.

POLICÍA LOCAL VALLADA: 670 474 007

—————————————————————————————————-

Una vez más la col.laboració ciudadana fue clave en la detención el pasado domingo de dos personas de nacionalidad colombiana, que robaron en un domicilio de la c/ Constantino Torregrosa.

Un vecino, puso en alerta a Policía Local Vallada, al observar movimientos extraños en dos vehículos. Efectivos de Policía Local acudieron al requerimiento, y pudieron interceptar uno de los vehículos al c/ José Domingo Nicolás. Identificando dos personas un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana. Mientras se procedía a l’identificació tuvieron conocimiento que habían entrado a robar en un domicilio del c/ Constantino Torregrosa, sol.licitant refuerzos a Guardía Civil de Canals y procediendo a la detención de estas personas, como presuntes autores del robo, recuperando algunos del objetos robados.

Al mismo tiempo, también se iniciaba el operativo de búsqueda del otro vehículo sospechoso, que huyó de un control policial en una localidad vecina. Los detenidos pasaron a disposición judicial.

AGRADECER A ESTE VECINO, SU DECISIÓN Y COLABORACIÓN EN ESTA INTERVENCIÓN.

RECUERDA SI OBSERVAS ALGO EXTRAÑO, ¡NO LO DUDES! LLÁMANOS.

POLICÍA LOCAL VALLADA: 670 474 007

1 2 3 7